ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 OPRACOWANE NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA

NR 8/2019 ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 r.

 

 1. Kandydaci do ZSP nr 2 w Gryfinie składają podania o przyjęcie do wybranej szkoły w terminie - od 9.05.2019 r. do 18.06.2019 r.
 2. Do podania należy dołączyć niezbędne dokumenty:
 3. świadectwo lub kopię ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu zewnętrznego lub kopię poświadczoną przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej stosownymi pieczęciami (szkoły i imienną) oraz adnotacją: „za zgodność z oryginałem” i datą,
 4. trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
 5. kartę zdrowia, a kandydaci do szkoły branżowej oraz techników dodatkowo dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (od lekarza medycyny pracy).

 

Ponadto kandydaci – młodociani pracownicy – do klas Branżowej Szkoły I Stopnia dołączają:

odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 1. Istnieje możliwość wykonania  bezpłatnych  badań  sanitarno-epidemiologicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dla Technikum Zawodowego, zaś dla pracowników młodocianych w Branżowej Szkole I Stopnia koszty pokrywa pracodawca zgodnie z umową.
 2. W roku szkolnym 2019/2020 w ZSP nr 2 planowane są następujące typy szkół:

 

Po gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące (34 miejsca):                                      

    - profil psychologiczno – prawny   

    - profil lingwistyczno – medyczny  lub profil informatyczny

    (w zależności od liczby chętnych)                                                                           

 

Technikum Zawodowe w zawodach:

- technik ekonomista - 17 miejsc,

- technik elektryk - 17 miejsc,

- technik żywienia i usług gastronomicznych - 17 miejsc,

- technik logistyk - 17 miejsc,

 

    Szkoła Branżowa I stopnia:

     - wielozawodowa - 34 miejsca,

 

Po szkole podstawowej

Liceum Ogólnokształcące (34 miejsca): 

- profil psychologiczno – prawny                                                                                            
- profil informatyczny   lub  lingwistyczno – medyczny

        (w zależności od liczby chętnych)                                                                       

                                                                     

Technikum Zawodowe w zawodach:

- technik ekonomista - 17 miejsc,

- technik elektryk - 17 miejsc,

- technik żywienia i usług gastronomicznych - 17 miejsc,

- technik logistyk - 17 miejsc,

 

 Szkoła Branżowa I stopnia:

     - wielozawodowa - 34 miejsca,

     - kucharz/sprzedawca - 34 miejsca,

                                                                                                                 

 

Liceum Ogólnokształcące oddział dla Dorosłych:                                    - 34 miejsca,

 

Liczba oddziałów może ulec zmianie!

 

5. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie:

 1. przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej,
 2. punktów uzyskanych z egzaminu zewnętrznego w przeliczeniu ze skali procentowej w zakresie:
  1. języka polskiego,
  2. - historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. - matematyki,
  4. - przedmiotów dodatkowych, przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
  5. - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
 3. punkty za osiągnięcia uczniów – ukończenie gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem, aktywność społeczną, szczególne osiągnięcia wg kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

 

6. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej po ukończeniu gimnazjum może otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

maksymalnie 100 pkt za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki                                       w gimnazjum

 • 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (w przypadku 2 – brany jest pod uwagę lepszy wynik),
 • maksymalnie 72 pkt za oceny z 4 następujących przedmiotów:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego (w przypadku 2 – brany jest pod uwagę lepszy wynik) oraz jednego przedmiotu   dodatkowego w zależności od wybranego profilu/kierunku kształcenia:
  • biologia (Liceum Ogólnokształcące, profil lingwistyczno – medyczny),
  • historia (Liceum Ogólnokształcące, profil psychologiczno – prawny),
  • informatyka (Liceum Ogólnokształcące, profil techniczno – informatyczny),
  • chemia (technik żywienia i usług gastronomicznych),
  • fizyka (technik elektryk),
  • geografia (technik ekonomista),
  • geografia (technik logistyk),

zgodnie z zasadą:

celujący                       - 18 pkt

bardzo dobry             - 17 pkt

dobry                           - 14 pkt

dostateczny -   8 pkt

dopuszczający            -   2 pkt

 

 1. c) maksymalnie 28 pkt za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną w tym:

- 7 pkt za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

- maksymalnie 18 pkt za szczególne osiągnięcia w tym:

co najmniej 15 pkt za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 14 marca 2017 r.;

 • 3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną (za 1 formę aktywności);

 

Razem: 200 pkt

 

 1. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej może otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

maksymalnie 100 pkt za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ósmej klasie szkoły podstawowej

 • 0,35 pkt każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów:
  • języka polskiego,
  • matematyki,

oraz 0,3 każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:

 • języka obcego nowożytnego,
 • maksymalnie 72 pkt za oceny z 4 następujących przedmiotów:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego (w przypadku 2 – brany jest pod uwagę lepszy wynik) oraz jednego przedmiotu   dodatkowego w zależności od wybranego profilu/kierunku kształcenia:
  • biologia (Liceum Ogólnokształcące, profil lingwistyczno – medyczny),
  • historia (Liceum Ogólnokształcące, profil psychologiczno – prawny),
  • informatyka (Liceum Ogólnokształcące, profil techniczno – informatyczny),
  • chemia (technik żywienia i usług gastronomicznych),
  • fizyka (technik elektryk),
  • geografia (technik ekonomista),
  • geografia (technik logistyk),

zgodnie z zasadą:

celujący                       - 18 pkt

bardzo dobry             - 17 pkt

dobry                           - 14 pkt

dostateczny -   8 pkt

dopuszczający            -   2 pkt

 

 1. c) maksymalnie 28 pkt za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną w tym:

- 7 pkt za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

- maksymalnie 18 pkt za szczególne osiągnięcia w tym:

co najmniej 15 pkt za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 16 marca 2017 r.;

 • 3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną (za 1 formę aktywności);

 

Razem: 200 pkt

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla gimnazjalistów/ósmoklasistów szkół podstawowych oraz konkursów, turniejów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty inne podmioty działające na terenie szkoły na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 14 i 16 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na podstawie dyplomu lub zaświadczenia kuratora oświaty (lub dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej), przyjmowani są w pierwszej kolejności.

 

 1. Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają (zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku):
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zaś w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 

 1. wielodzietność rodzinykandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodzicówkandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodzicówkandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ustala progi punktowe dla różnych typów szkół:
 2. Liceum Ogólnokształcące:

- profil lingwistyczno – medyczny                                   - 80 pkt

- profil psychologiczno – prawny                                    - 80 pkt

     - profil techniczno – informatyczny                               - 80 pkt

 1. Technikum Zawodowe:

- technik żywienia i usług gastronomicznych - 70 pkt

- technik ekonomista                                                        - 70 pkt

- technik logistyk                                                                - 70 pkt

- technik elektryk                                                               - 70 pkt

 

 1. O przyjęciu do szkoły branżowej decydują oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

Wpływ na przyjęcie do szkoły może też mieć ocena z zachowania.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym do szkół branżowych pierwszeństwo mają uczniowie z wyższą oceną ze sprawowania.

 

 1. Absolwenci gimnazjów/ szkół podstawowych, ubiegający się o status młodocianego pracownika, są przyjmowani do szkół branżowych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

 1. O przyjęciu młodzieży i słuchaczy do szkół dla dorosłych decyduje kolejność składanych dokumentów, a w przypadku dużej liczby chętnych – średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego, a na jego podstawie listy:
 2. przyjętych do szkoły,
 3. nieprzyjętych do szkoły.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne – możliwość zmiany wybranej szkoły od 14.06.2019 r. do 18.06.2019 r., zaś uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwa, zaświadczenia (lub potwierdzone kopie), zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku wyboru Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Technikum Zawodowego) i inne wymagane dokumenty, będzie trwało od dnia 21.06.2019 r. od godz. 9:00 do 25.06.2019 r. do godz. 15:00.

 

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: do 28.06.2019 r.

 

 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie stosownych list, odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 9:00.

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału – świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty do 10.07.2019r. godz. 15:00.

 

 1. 12.07.2019 r. godz. 9:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.

 

 1. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 

 1. Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia następuje przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do danej szkoły.

 

 1. Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, istnieje możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 1. Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, następuje rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

 1. Od 12 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 zgodnie z Zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 8/2019 odbywa się dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami i ogłoszenie ostatecznych list przyjętych do szkoły.

 

 1. Nabór kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbywać się będzie zgodnie z procedurami ujętymi w Zarządzeniu nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.:
 2. od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. – składanie wymaganych dokumentów (podanie, świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 3 zdjęcia);
 3. do 13 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków przez kandydata przy procesie rekrutacji;
 4. 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 5. do 18 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły i złożenie oryginału świadectwa;
 6. 19 lipca 2019 r. do godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Szkolne zasady rekrutacji sporządzono w oparciu o Zarządzenie nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadpodstawowych, oddziałów klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, publicznych szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 oraz Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, Ustawy o Systemie Oświaty i Ustawy Prawo Oświatowe.

 

Gryfino, dnia 01.03.2019 r.

Po szkole podstawowej
Po gimnazjum
na rok szkolny 2019/2020
dla uczniów i rodziców