ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 OPRACOWANE NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA

NR 2/2020 ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z  30 STYCZNIA 2020r.

 1. Kandydaci do ZSP w Gryfinie składają podania o przyjęcie do wybranej szkoły w terminie - od 11.05.2020 r. do 23.06.2020 r.
 2. Do podania należy dołączyć niezbędne dokumenty:
 3. świadectwo lub kopię ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu zewnętrznego lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej stosownymi pieczęciami (szkoły i imienną) oraz adnotacją: „za zgodność z oryginałem” i datą,
 4. trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
 5. kartę zdrowia, a kandydaci do szkoły branżowej oraz techników dodatkowo dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (od lekarza medycyny pracy).

 Ponadto kandydaci – młodociani pracownicy – do klas Branżowej Szkoły I Stopnia dołączają odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 1. Istnieje możliwość wykonania  bezpłatnych  badań  sanitarno-epidemiologicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dla Technikum Zawodowego, zaś dla pracowników młodocianych w Branżowej Szkole I Stopnia skierowanie wydaje pracodawca i pokrywa koszty  zgodnie z umową.
 2. W roku szkolnym 2020/2021 w ZSP planowane są następujące typy szkół:

Liceum Ogólnokształcące:

 • profil psychologiczno – prawny     - 28 miejsc                                                                                                 
 • profil lingwistyczno – medyczny   - 28 miejsc

Technikum Zawodowe w zawodach:

 • technik ekonomista - 14 miejsc,
 • technik elektryk   - 14 miejsc,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych   - 14 miejsc,
 • technik logistyk  - 14 miejsc,

 Szkoła Branżowa I stopnia:

 • wielozawodowa  - 28 miejsc,
 • mechanik pojazdów samochodowych/sprzedawca  - 28 miejsc