ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OPRACOWANE NA PODSTAWIE § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

1. Kandydaci do ZSP w Gryfinie składają podania o przyjęcie do wybranej szkoły w terminie - od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. do godz. 15.00

2. Do podania należy dołączyć niezbędne dokumenty:

a. świadectwo lub kopię ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu zewnętrznego lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej stosownymi pieczęciami (szkoły i imienną) oraz adnotacją: „za zgodność z oryginałem” i datą,

b. trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),

c. kartę zdrowia, a kandydaci do szkoły branżowej oraz techników dodatkowo dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (od lekarza medycyny pracy).

Ponadto kandydaci – młodociani pracownicy – do klas
Branżowej Szkoły I Stopnia dołączają:
odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3. Istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań sanitarno-epidemiologicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dla Technikum Zawodowego, zaś dla pracowników młodocianych w Branżowej Szkole I Stopnia skierowanie wydaje pracodawca i pokrywa koszty zgodnie z umową.

4. W roku szkolnym 2020/2021 w ZSP planowane są następujące typy szkół:

Liceum Ogólnokształcące:

  • profil psychologiczno – prawny     - 28 miejsc                                                                                                 
  • profil lingwistyczno – medyczny   - 28 miejsc

Technikum Zawodowe w zawodach:

  • technik ekonomista - 14 miejsc,
  • technik elektryk   - 14 miejsc,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych   - 14 miejsc,
  • technik logistyk  - 14 miejsc,

 Szkoła Branżowa I stopnia:

  • wielozawodowa  - 28 miejsc,
  • mechanik pojazdów samochodowych/sprzedawca  - 28 miejsc